На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе «Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022. године сазивам  седницу Наставничког већа. Седница  ће се одржати online, дана 21. 02. 2022.  године  са почетком у 19, 30 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходне седница Наставничког већа;

2. Организација рада Школе – модел извођења наставе;

3. Предлоузи за побољшање  успеха ученика и рада Школе;

4. Потврђивање избора уџбеника  и додатних наставних средстава за IV и VIII разред;    

5. Давање мишљења о кандидатима за стицање звања;

6. Такмичења ученика;

7. Вођење педагошке документације;

8. Друга питања из надлежности.                                                  

Директор Школе

                                                                                                Роберт Џунић