На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе „Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам  седницу Наставничког већа. Седница  ће се одржати дана 20.1.2023.  године са почетком у 10:30  часова у малој сали.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходне седница Наставничког већа;

2. Разматрање Извештаја о самовредновању;

3. Разматрање Извештаја о раду Стручног актива за развојно планирање о реализацији Развојног плана Школе за школску 2022/2023.године;

4. Разматрање Извештаја о раду Стручног актива за развој предшколског и школског програма о реализацији Предшколског и Школског програма за школску 2022/2023. годину – програма образовања и васпитања;

5. Разматрање извештаја о раду Школе – Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе у школској 2022/2023. години

6. Разматрање извештаја о раду директора Школе

7. Разматрање Извештаја о стручном усавршавању

8. Припреме за почетак другог полугодишта

9. Прослава Дана Светог Саве;

10. Eвропски развојни план;

11. Друга питања из надлежности.

Директор Школе

                                                                                                Роберт Џунић