На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе “Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам 3. седницу Наставничког већа која ће се одржати  02. 11. 2023.  године  са почетком у 18 часова у Издвојеном одељењу у Паси Пољани.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају првог тромесечја;
  3. Разматрање Извештаја о реализацији програма наставе и учења
  4. Мере за побољшавање услова рада и успеха ученика;
  5. Анализа реализације програма образовања и васпситања у протеклом периоду;
  6. Предлози за унапређивање постигнућа ученика;
  7. Организација рада;
  8. Организација родитељских састанака;
  9. Друга питања из надележности.

Директор школе

Роберт Џунић