На основу члана 160. став 5. Статута Основне школе “Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам седницу Наставничког већа која ће се одржати дана 02. 11. 2022.  године  са почетком у 18,45 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

 1.  Усвајање записника са претходне седница Наставничког већа;

 2. Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају првог класификационог периода;

3. Разматрање Извештаја о реализацији програма наставе и учења;

4. Мере за побољшање услова рада и успеха ученика;

5. Предлози за унапређивање постигнућа ученика;

6. Организација родитељских састанака;

7. Друга питања из надлежности.

                                                                                                Директор Школе

                                                                                                Роберт Џунић