На основу члана 5. Пословника о раду Наставничког већа број: 187/2018-05 oд 02. 02. 2018.  године, сазивам  седницу Наставничког већа која ће се одржати 17. 03. 2020.  године  са почетком у 12,30  часова.

            За седницу предлажем следећи :

                                                            ДНЕВНИ РЕД

            1.Усвајање записника са претходне  седнице,

            2. Такмичења ученика,

            3. Изборни предмети/програми у наредној школској години,

            4. Избор уџбеника за други, трећи, шести и седми разред,

            5. Вођење педагошке документације, дискусија,

            6. План уређења школског простора,

            7. Разно.

                                                                        Директор школе

                                                                        Роберт Џунић