На основу члана 5. Пословника о раду Наставничког већа број: 187/2018-05 oд 02. 02. 2018.  године, сазивам  6. седницу Наставничког већа која ће се одржати 12. 12. 2019.  године  са почетком у 12,15  часова.

            За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходне седнице;

2. Предлози са унапређивање рада Школе- самовредновање,

3. Новогодишње активности са ученицима;

4. Анализа остварености Плана стручног усавршавања;

5. Разно.

                                                                                                Директор Школе

                                                                                                Роберт Џунић