На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе „Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам  седницу Наставничког већа. Седница  ће се одржати дана 11.1.2023.  године са почетком у 11:00  часова у малој сали.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходне седница Наставничког већа;

2. Анализа успеха учења и владања ученика на крају првог полугодишта

3. Безбедност у Школи;

4. Организација родитељских састанака;

5. Друга питања из надлежности.

Директор Школе

                                                                                                Роберт Џунић