На основу члана 5. Пословника о раду Наставничког већа број: 187/2018-05 oд 02. 02. 2018.  године, сазивам  1. седницу Наставничког већа која ће се одржати  11.09.2020.  године  са почетком у 12 часова.

            За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1.Усвајање записника са претходне седница Наставничког већа;

2. Одлучивање о избору записничара за школску 2020/21. годину

              3.Усвајање Извештаја о реализацији Плана рада Наставничког већа у школској 2019./20.  години

              4. Доношење Плана рада Наставничког већа у школској 2020/21. години

              5. Разматрање Извештаја о  раду Стручног актива за развојно планирање о реализацији Развојног плана Школе за школску 2019/2020.године;

             6. Разматрање  Извештаја о раду Стручног актива за развој предшколског и школског програма  о реализацији Предшколског и Школског програма за школску 2019/2020. Годину – програма образовања и васпитања;

            7. Разматрање Извештаја о самовредновању;

            8.Разматрање Извештаја о раду школе –Извештај о реализацији Годишњег  плана рада за школску 2019/20. годину;

            9. Разматрање Извештаја о раду директора у школској 2019/20. години

            10.  Именовање чланова Стручног актива за развој школског и предшколског програма  из реда наставника, васпитача и стручних сарадника – 9 чланова;

            11. Предлагање чланове тимова из реда наставника и стручних сарадника :

    – Тим за инклузивно образовање ;

                  – Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

                  – Тим за превенцију вршњачког насиља (стручни сарадник)

                  – Тим за самовредновање ( шест представника наставника/васпитача/стручних сарадника);

                  – Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;

                  – Тим за професионалну орјентацију;

                  – Тим за израду пројеката

                  – Тим за уређење школског простора

                  – Тим за двојезичну наставу

                  –  Тим за професионални развој

12. Предлагање чланова Стручног актива за развојно планирање из редова наставника, васпитача  и  стручних сарадника;

              13. Доношење предлога Плана стручног усавршавања запослених;

              14.Утврђивање предлога програма и организовања извођења ексурзија у школској 2020/21. години

               15. Разматрање Годишњег плана рада за  школску 2020/21. годину;    

  16. Безбедност ученика у Школи и мере заштите од COVID-a

                  17. Правилник о заштити података о личности;

            18. Одлучивање о захтеву за премештај ученика А. Л. из одељења 1-2 у одељење 1-4.

              19. Разно.

                                                                                                Директор Школе

                                                                                                Роберт Џунић