На основу члана 161. став 6. Статута  Основне школе “Краљ Петар I“ дел. бр . 610-336/2024-04 од 18. 04. 2024.  године сазивам  11. седницу Наставничког већа  која ће се одржати дана 08. 05. 2024.  године са почетком у 12,00 часова у просторијама матичне Школе.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходне седнице,
  2. Разматрање предлога Измена и допуна Годишњег плана рада Школе – Анекс Годишњег плана рада за школску 2023/24. годину,
  3. Разматрање предлога Анекса Школског развојног плана,
  4. Разматрање предлога Анекса Школског програма,
  5. Разматрање Извештаја о реализацији ексурзија ученика другог циклуса у школској 2023/24. години,
  6. Упознавање са Статутом и нацртом предлога Правилника о васпитној, васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика,
  7. Друга питања из надлежности.

Директор Школе

                                                                                                Роберт Џунић