ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

Дневни ред за 14. седницу Школског одбора која ће се одржати дана 12. 09. 2019. године са почетком у 19 часова допуњује се тако што тачка 15. сада гласи:

             „Доношење Правилника о мерама , начину и поступку заштите и безбедности деце и ученика за време остваривања образовно-васпитнг рада и других активности које организује Школа“.


            Ранија тачка 15. „Разно“ сада је тачка 16.

                                                                               Председник Школског одбора

                                                                                    Невена Станишић