На основу члана 5. Пословника о раду Наставничког већа број: 187/2018-05 oд 02. 02. 2018.  године, сазивам  1. седницу Наставничког већа која ће се одржати 11. 09. 2018.  године  са почетком у 18,30  часова.

           За седницу предлажем ДОПУНУ

ДНЕВНОГ РЕДА

Дневни ред за седницу Наставничког већа допуњује се допуњује се тако што тачка 15. сада гласи:

             „Доношење Правилника о мерама , начину и поступку заштите и безбедности деце и ученика за време остваривања образовно-васпитнг рада и других активности које организује Школа“.

Ранија тачка 15. „Разно“ сада је тачка 16.

Директор школе

                                                                                                            Роберт Џунић