На основу члана 81. Статута Основне школе  “Краљ Петар I” број: 610-134/2022-04oд  01. 02. 2022. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати  07. 07. 2022.  године  са почетком у 18,00 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходних  седница Школског одбора,

2. Регулисање радноправног статуса директора,

3. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају другог полугодишта школске 2021/22. године,

4. Размататрање и усвајање Извештаја о резултатима завршног испита,

5. Разматрање и усвајање извештаја о остваривању наставног плана и програма;

6. Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању Плана стручног усавршавања,

7. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији ексурзија у школској 2021/22. години,

8. Разматрање предлога и доношење Школског развојног плана за период 2022- 25 године,

9. Разматрање предлога и доношење Школског програма,

10. Доношење Одлуке о слободним терминима за давање на коришћење школских објеката и цени закупа школских објеката у Основној школи „Краљ Петар I“ Ниш,

11. Доношење одлуке о именовању Комисије за спровођење поступка давања на коришћење школских објеката у школској 2022/23. години,

12. Одлучивање о захтеву директора за коришћење годишњег одмора за 2022. годину,

13. Текућа питања.

председник Школског одбора

                                                                                    Невена Станишић