На основу члана 81. Статута Основне школе  Краљ Петар  број: 610-134/2022-04oд  01. 02. 2022. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати  29. 03. 2022.  године  са почетком у 18,30 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходнe седницe Школског одбора,

2. Измена финансијског плана за 2022. годину,

3. Измена Годишњег плана набавки,

4. Измена Годишњег плана рада Школе,

5. Разно

председник Школског одбора

                                                                                    Невена Станишић