На основу члана 15. Пословника о раду Школског одбора број: 199/61-2018-04 oд 07. 02. 2018. године, сазивам 14. седницу Школског одбора која ће се одржати 12. 09. 2019. године са почетком у 19 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1.Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора,

2. Усвајање Извештаја о успеху ученика на крају школске 2018/2019.године;

3. Усвајање Извештаја о раду Стручног актива за развојно планирање о реализацији Развојног плана Школе за школску 2018/2019.године;

4.Усвајање Извештаја о раду Стручног актива за развој предшколског и школског програма о реализацији Предшколског и Школског програма за школску 2018/2019. Годину – програма образовања и васпитања;

5. Усвајање Извештаја о самовредновању

6. Доношење Пословника о раду Школског одбора;

7. Усвајање Извештаја о реализацији Плана рада Школског одбора;

8. Доношење плана рада Школског одбора;

9.Усвајање Извештаја о раду школе –Извештај о реализацији Годишњег плана рада за школску 2018/19. годину;

10. Усвајање Извештаја о раду директора у школској 2018/19. години

11. Предлагање представника локалне самоуправе из Школског одбора у:

– Стручног актива за развојно планирање;

– Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе;

– Тим за развој међупредметнних компетенција и предузетништво;

– Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

12. Именовање чланова Стручног актива за развојно планирање;

13.Доношење Плана стручног усавршавања запослених;

14. Доношење Годишњег плана рада за школску 2019/20. годину

15.Одлучивање о давању непокретности у јавној својини-школског простора у закуп;

16.Именовање комисије за спровођење поступка за давање непокретности у јавној својини-школског простора у закуп;

17. Разно.

председник Школског одбора

Невена Станишић