На основу члана 81. Статута Основне школе  Краљ Петар  број: 610-134/2022-04oд  01. 02. 2022. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати  07. 03. 2021.  године  са почетком у 17 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходнe седницe Школског одбора,

2. Доношење Oдлуке о расписивању конкурса за избор директора,

3. Образовање Комисије за избор директора, именовањем чланова Комисије и њихових замена;

4. Разматрање и доношење Правилника о раду

5. Разно

председник Школског одбора

                                                                                    Невена Станишић