На основу члана 6. став 2. тачка 2) и члана 13. Пословника о раду Савета родитеља број: 610-1054/10-2019-0 од 28. 06. 2019. године, сазивам 2. седницу Савета родитеља која ће се одржати у просторијама школе дана 12. 09. 2019. године са почетком у 17,30 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља;

2. Разматрање извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају школске 2018/19. године ;

3. Усвајање Извештаја о реализацији Плана рада Савета родитеља у школској 2018/19. години;

4. Разматрање Извештаја о раду Стручног актива за развојно планирање о реализацији Развојног плана Школе за школску 2018/2019.године;

5. Разматрање Извештаја о раду Стручног актива за развој предшколског и школског програма о реализацији Предшколског и Школског програма за школску 2018/2019. годину – програма образовања и васпитања;

6. Разматрање Извештаја о самовредновању;

7. Разматрање извештаја о раду Школе – Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе у школској 2018/19. години;

8. Разматрање извештаја о раду директора Школе ;

9. Сагласност на програм ексурзије и програм наставе у природи;

10. Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину;

11. Предлагање чланова и заменике чланова Комисије из реда Савета родитеља школе за избор агенције за реализацију ексурзије у школској 2019/20. години за сваки разред и васпитну групу;

12. Предлагање чланова и заменике члановаКомисије из реда Савета родитеља школе за избор агенције за реализацију наставе у природи у школској 2019/20. години за сваки разред ;

13. Накнада висине за наставнике за реализацију ексурзија и наставе у природи за школску 2019/20. години;

14. Разно.

Председник Савета родитеља

Милена Станковић