На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе «Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам  седницу Наставничког већа. Седница  ће се одржати дана 04. 03. 2022.  године  са почетком у 12 часова у просторијама Школе.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1.Усвајање записника са претходне седница Наставничког већа;

2. Описно оцењивање;

3. Евиденција ПВР, васпитних и васпитно-дисциплинских мера;

4. Предлог за чланове и заменике чланова Комисије за избор директора;

5. Разно.

Директор Школе

                                                                                                Роберт Џунић