На основу члана 5. Пословника о раду Наставничког већа број: 187/2018-05 oд    02. 02. 2018.  године, сазивам седницу Наставничког већа која ће се одржати 24. 12.2020.  године  са почетком у 10:30  часова.

            За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1.Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа;

2. Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта

3. Разматрање извештаја о самовредновању;  

4. Разно.      

                                                      Нинослава Николић, помоћник директора

                                                       Марина Стојановић, помоћник директора