На основу члана 5а. Допуне Пословника о раду Наставничког већа, сазивам  седницу Наставничког већа која ће се одржати 21. 01. 2021.  године  у термину од 18 до 20 часова .

               За седницу предлажем следећи :

                                                   ДНЕВНИ РЕД

1.Усвајање записника са претходне  седнице,

2. Разматрање Извештаја о  раду Стручног актива за развојно планирање о реализацији Развојног плана Школе за школску 2020/2021.године,

3. Разматрање Извештаја о раду Стручног актива за развој предшколског и школског програма  о реализацији Предшколског и Школског програма за школску 2020/2021. годину – програма образовања и васпитања,

4. Разматрање Извештаја о самовредновању,

5.Разматрање  Извештаја о раду школе –Извештај о реализацији Годишњег  плана рада за школску 2020/21. годину,

6. Разматрање  Извештаја о раду директора у првом полугођу  у школској 2020/21. години,

7. Разматрање Извештаја о стручном усавршавању,

8. Безбедност у Школи и мере заштите од Covida-19,

9. Предлози за побољшање реализације наставе и успеха ученика и рада Школе,

10. Текућа питања.

                                                                                                      Директор школе

                                                                                                      Роберт Џунић