На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе “Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам  седницу Наставничког већа. Седница  ће се одржати дана 30. 06. 2022.  године  са почетком у  10:00 часова у просторијама Школе.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Разматрање извештаја о успеху и дисциплини ученика у  школској 2021/22 години;
  3. Разматрање извештаја о стручном усавршавању запослених у школској 2021/22. години;
  4. Разматрање Предлога Школског програма;
  5. Формирање Комисије за полагање разредних и поправних испита у школској 2021/22. години;
  6. Подела часова у школској 2021/22. години;
  7. Друга питања из надлежности

Директор Школе

                                                                                                Роберт Џунић