Ради јачања образовно – васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и интересовања, садржајног и целисходног коришћења слободног времена, као и ради богаћења друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и неговања другарства и пријатељства, школа је дужна да реализује слободне активности ученика.

Слободне активности организују се у области науке, технике, културе, уметности и спорта. Школа посебну пажњу посвећује формирању музичке и драмске групе ученика, школског листа, фолклора и спортских секција.

Слободне активности у нашој школи обухватају активности ученика које доприносе испољавању, задовољавању и даљем развоју друштвености, индивидуалних склоности, способности и интересовања ученика.

Циљ слободних активности је да у остваривању општег циља васпитања, допринесу формирању аутономне, стваралачке, радно слободне, критичке, одговорне и друштвено ангажоване личности.

Васпитно-образовни задаци слободних активности ученика су:

– Изградња правилног односа према раду и учењу, производима људског рада и формирање радних навика.

– Подстицање и развијање самоинцијативе, самосталности и стваралаштва, интелектуалне радозналости, истраживачких склоности и жеље за новим сазнањима у свим областма науке, технике, културе, уметности, спорта и друштвеног живота.

– Оспособљавање ученика за рационалну организацију, програмирање и планирање рада слободних активности и слободног времена.в

– Подстицање разноврсних позитивних интересовања и склоности ученика и њихово професионално усмеравање.

– Развијање еколошке свести и активан однос према заштити и унапређењу животне средине.

– Развијање љубави и поштовања према човеку, неговање разумевања за проблеме својих другова, развијање племенитих осећања, пажње и бриге за млађе и за старе и немоћне особе.

– Оспособљавање ученика за испуњавање слободног времена садржајима из области науке, технике, културе, уметности, спорта – забавом, игром и разонодом.

– Развијање физички здраве, емоционално стабилне и издржљиве личности.

– У овим активностима ученици својим радом постижу додатно образовање, буде и развијају интелектуалну и истраживачку радозналост и испуњавају део слободног времена.

– За ученике од I до IV разреда слободне активности се организују као интересне активности у оквиру одељења. На почетку школске године ученици се опредељују за одређену активност према својим интересовањима и способностима. Слободне активности се групишу у четири подручја: предметне (научно – истраживачке), културно- уметничке, техничко – информатичке, спортско – рекреативне.