На основу члана 81. став 1. Статута Основне школе „Краљ Петар I“ број: 610-
134/2022-04 oд 01. 02. 2022. године, сазивам 6. седницу Школског одбора која ће се
одржати 25. 06. 2024. године у просторијама Школе са почетком у 18 часова.
За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање записника са претходнe седницe Школског одбора,
 2. Разматрање и усвајање извештаја о остваривању наставног плана и програма,
 3. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају другог
  полугодишта школске 2023/24. године,
 4. Размататрање и усвајање Извештаја о резултатима завршног испита,
 5. Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању Плана стручног усавршавања,
 6. Разматрање и усвајање извештаја о реализацији наставе у природи и ексурзија деце
  припремног предшколског програма у школској 2023/24.години,
 7. Сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова у Основној школи
  „Краљ Петар I“,
 8. Одлучивање о доприносу на раду директора школе ради увећања годишњег одмора
  директора за 2024. годину,
 9. Одлучивање о захтеву директора за коришћење првог дела годишњег одмора за 2024.
  годину,
 10. Предлог финансијског плана за 2025. годину,
 11. Текућа питања;

Председник Школског одбора
Тамара Стојановић