Слободне наставне активности су облик образовно-васпитног рада који се планира Школским програмом и Годишњим планом рада школе.

Слободне наставне активности организују се за све ученике петог, шестог, седмог и осмог разреда. Ученик обавезно бира једну активност са листе од три слободне наставне активности које школа нуди.

Слободне наставне активности се могу организовати из природних, друштвених наука, уметности и културе, технике, али и других области у складу са интересовањима ученика и ресурсима школе. Школа је ученицима понудила листу слободних наставних активности: Чувари природе, Цртање, сликање и вајање, Хор и оркестар, Свакодневни живот у прошлости, Животне вештине, Вежбањем до здравља, Енглески кутак, Чува, моју планету, Предузетништво и Домаћинство. Слободне наставне активности реализоваће се по програмима који су претходно донети као изборни програми (Чувари природе, Цртање, сликање и вајање, Хор и оркестар, Свакодневни живот у прошлости, Домаћинство) док су за предмете Животне вештине, Вежбањем до здравља, Енглески кутак, Чувам моју планету, и Предузетништво креирани програми у складу са интересовањима ученика и ресурсима школе. Програми рада наставника и остваривања програма слободних наставних активности део су годишњег плана рада школе.