Plan-Javnih-nabavki_2020_Nabavke-na-koje-se-Zakon-ne-primenjujeDownload Godisnji-Plan-Javnih-nabavki-za-2020.godinuDownload
P2 - Obavestenje o zakljucenom ugovoruDownload Partija - 3 - Obavestenje o zakljucenom ugovoruDownload P2-ObavestenjeOZakljucenomUgovoruDownload P3-6-ObavestenjeOZakljucenomUgovoruDownload P3-8-ObavestenjeOZakljucenomUgovoruDownload Partija-3.-ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-2Download
Oсновна школа "КраљПетар I", као наручилац, у поступку јавне набавке бр. 1.2.1/2017,  за  јавну набавку услуга: Организовања екскурзија и наставе у природи за 2017/2018  закључује са следећим поуђачима по партијама. Одлука о закључењу оквирног споразумаDownload