На основу члана 11. тачка 3 . Пословника о раду Ученичког парламента број: 458/2018-05 од 30. 03. 2018. године, заказујем 1. седницу Ученичког парламента која ће се одржати у просторијама школе дана 12. 09. 2019. године са почетком у 13,40 сати.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Конституисање ученичког Парламента (избор председника, заменика председника , записничара),

2. Упознавање чланова Ученичког парламента са Пословником о раду Ученичког парламента;

2. Упознавање са Законом о основама система образовања и васпитања и Закона о основном образовању и васпитању;

3. Доношење Програма рада Ученичког парламента;

4. Предлог Школском одбору члана Стручног актива за развојно планирање из реда ученика;

5. Разматрање препоруке одељенских заједница и предлагање директору Школе по два представника ученика сваког разреда другог циклуса основног образовања и васпитања за чланове Тима за превенцију вршњачког насиља ;

6. Доношење одлуке о избору два представника ученика који учествују у раду Школског одбора;

7. Доношње одлуке о избору представника Парламента за члана:

– Тима за самовредновање и

– Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва

8. Доношење одлуке о избору представника Парламента који могу да присуствују седницама стручних органа Школе (Наставничко веће, одељенско веће, Стручно веће за разредну наставу, стручна већа за области предмета, Стручни актив за развој Школског програма) без права одлучивања;

9. Разматрање предлога Правилника о мерама , начину и поступку заштите и безбедности деце и ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује Школа и давање мишљења ;

10. Разматрање Извештаја о раду Стручног актива за развојно планирање о реализацији Развојног плана Школе за школску 2018/2019.године;

11. Разматрање Извештаја о раду Стручног актива за развој предшколског и школског програма о реализацији Предшколског и Школског програма за школску 2018/2019. годину – програма образовања и васпитања;

12. Разматрање извештаја о раду Школе – Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе у школској 2018/19. години;

13. Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину; 14. Разно.

Наставник грађанског васпитања

Арсић Александра